Allmän information

Den viktiga, frigörande ekogrunden

Såsom framgår av föreningens stadgar (§1) är Ekotjänsten i Ronneby en organisation vilande på ekogrund, där eko, såsom samlande begrepp, står för:

- En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

- En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

- En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

- En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

- En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Det är vår strävan att denna ekogrund skall genomsyra allt arbete och alla uppdrag som Ekotjänsten åtar sig. Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar kring ovanstående.


Verksamhetens syfte och inriktning

Ekotjänsten i Ronneby (orgnr 823001-0657) har, enligt antagna stadgar, till syfte att främja ekoutvecklingen i samhället genom att tillhandahålla tjänster av sådant slag att ekokvaliten i vår vardag kan höjas, och nya ekosteg kan tagas.

Vår tjänste- och entreprenadverksamhet vänder sig till såväl enskilda människor som organisationer, och skall främst ha en lokal inriktning. Verksamheten skall innehålla ett brett utbud av tjänster, och fungera som något av ett “varuhus” i tjänster. Vid sidan av själva tjänsterna skall Ekotjänsten även fungera som en informationscentral, och en mötesplats för uppdragstagare och uppdragsgivare.

För att organisatoriskt uppnå bästa överensstämmelse med syftet, och med vad som i övrigt stipuleras i organisationens stadgar, är verksamheten organiserad och registrerad som en ideell förening. Föreningen innehar givetvis F-skattebevis.


Att bli aktiv medlem i föreningen

Till medlem antas fysisk person som sympatiserar med föreningens syfte, som aktivt stödjer föreningens verksamhet, och som är villig att, i sitt arbete i föreningen, hålla sig till den ekoordning som gäller för föreningen. Allt enligt § 3 i föreningens stadgar.


Att bli uppdragstagare hos Ekotjänsten

Du måste inte vara medlem i föreningen för att arbeta som uppdragstagare. Du måste dock sympatisera med föreningens syfte, samt vara villig att, i ditt arbete i föreningen, hålla dig till den ekoordning som gäller för föreningen.

Vi ser gärna att det är stor mångfald i ålder hos våra uppdragstagare, och välkomnar inte minst äldre personer (pensionärer inget undantag) med kunskaper och erfarenheter inom Ekotjänstens verksamhetsområden.


Åtagande och antagande av uppdrag

Vi är öppna för alla typer av åtaganden inom våra verksamhetsområden, såväl stort som smått, och såväl tillfälliga som stadigvarande uppdrag. Gör en förfrågan så får vi se vad vi kan åstadkomma. Med hänvisning till föreningens stadgar förbehåller vi oss emellertid rätten att tacka nej till uppdrag som vi bedömer som icke förenliga med syftet för vår verksamhet, dvs att tacka nej till uppdrag som vi bedömer inte har eller kan komma att ha någon nämnvärd ekoutvecklande betydelse. Det är dock vår erfarenhet och bestämda uppfattning att så gott som alla uppdrag kan förenas med ekoordning, samt vinna på att ha en ekoutvecklande betydelse. Vi vill också påpeka att vi under nuvarande startskede kan ha begränsade resurser att åta oss uppdrag.

 

Vad kostar det att nyttja Ekotjänsten?

Vi tillämpar som standard tre olika timtaxor beroende på hur avancerat uppdraget är. För uppdrag av enklare slag debiteras 180 kr per timma (exkl moms), för medelsvåra uppdrag 240 kr per timma, och för avancerade uppdrag 300 kr per timma. Beloppen är exkl moms. Detta är våra rekommenderade priser, men det är inget som hindrar att uppdragsgivare och uppdragstagare gör upp om annat. Dessa timtaxor ligger också till grund för prissättningen av uppdrag till fast pris. Vår strävan är att ha en prissättning som känns bra för både uppdragsgivare och uppdragstagare.